Wereld Rampen Rapport 2013

Presentatie - 

Nieuwe technologie verbetert humanitaire hulp
Overheden, hulpdiensten en hulporganisaties kunnen en moeten meer gebruik maken van technologische innovatie in de humanitaire hulp. Techniek kan helpen om de noden beter in kaart te brengen én het kan de hulpverlening verbeteren. Dat stelt het Internationale Rode Kruis in haar Wereld Rampen Rapport 2013.

Bij de humanitaire hulp wordt al volop gebruik gemaakt van nieuwe informatie- en communicatietechnieken. Zoals op het gebied van risicoreductie bij rampen, noodhulp en wederopbouw. Daardoor is het bijvoorbeeld al mogelijk dat burgers samenwerken met (semi)professionals bij ongevallen met grote aantallen slachtoffers. Burgerhulpverleners kunnen doorgaans snel waardevolle informatie doorsturen over benodigde hulp. Ook heeft het Rode Kruis de ervaring opgedaan met ‘vroeg signaleringssystemen’ bij rampen. Het afleggen van de zogenaamde ‘last mile’ naar de meest kwetsbare groepen is dankzij de beschikbaarheid van technologie eenvoudiger geworden. De vraag is echter of Nederland en de Nederlandse overheid er klaar voor zijn.

Over de sprekers

Tijdens de presentatie van het rapport in het Humanity House zal één van de auteurs van het rapport, Phuong Pham van Harvard University, uiteenzetten wat de ervaringen zijn met het gebruik van nieuwe technologieën. Dr. Bartel Van de Walle en Kenny Meesters (Afdeling Informatie Management van Tilburg University) laten hun licht schijnen op de Nederlandse humanitaire praktijk, en hoe die door technologische ontwikkelingen verbeterd kan worden. Ook doet Kim Anema (het Nederlandse Rode Kruis) de potentie voor hulpverlening 2.0 uit de doeken.

Zeker zijn van een plek?

Reserveer dan je plek via de website door op de zwarte button links te klikken. Deze middag wordt afgesloten met een borrel.

—————————————————————————————————————

New technology improves humanitarian assistance

 

Governments, emergency services and aid organisations could and should make more use of technological innovation in humanitarian aid.

Technology helps in better mapping needs and may improve assistance, states the International Red Cross in its World Disaster Report 2013.

Humanitarian aid increasingly relies on new information and communication technology, for example when looking at reducing risks in the event of a disaster, emergency or reconstruction. It has now become possible, to name but an example, for civilians to work together with (semi) professionals in case of an incident with a large number of casualties.

Civilian relief workers are generally able to quickly send through valuable information about the assistance needed. Additionally, the Red Cross has gained experience with early-warning systems in case of disasters. Thanks to the availability of technology, covering the ‘last mile’ when trying to reach the most vulnerable groups has become easier. The question remains, however, whether the Netherlands and the Dutch government are ready.

On the speakers

During the presentation of the Report in the Humanity House one of its authors, Phuong Pham of Harvard University, will explain the outcomes of the use of new technologies. Dr. Bartel Van de Walle and Kenny Meesters (Department Information Management of the Tilburg University) will highlight the Dutch humanitarian practice, and talk about ways it could be improved by technological developments. The Netherlands Red Cross (Kim Anema) will go into relief assistance 2.0 and its potential.”

Please register for this event by sending an email with the subject line ‘World Disaster Report’ to aanmelden@humanityhouse.org