Over ons

Verkort Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 van het Humanity House

Het Humanity House groeit voor het 4e opeenvolgende jaar. We hebben in 2014 meer dan 30.000 bezoekers ontvangen, een plus van 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. Sinds haar oprichting eind 2010 bezochten al 88.000 het Humanity House.

Een jaar met 77 programma’s, 10 evenementen, 2 tentoonstellingen, 250 educatie groepen en 250 verhuringen. Dit resultaat is mede dankzij de samenwerking met onze vaste partners en de steun van onze founders bereikt.

De actieve ondersteuning van onze founder EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) eindigt eind 2014. Met dit vooruitzicht zoekt het Humanity House al in 2014 naar manieren om de eigen inkomsten te vergroten. Dat lukt met een bescheiden inkomstengroei in zaalhuur, horeca en tickets.

De samenwerking met de 17 partnerorganisaties blijft voor het Humanity House van onmisbare waarde. Het Humanity House nodigt hen in 2014 uit om vanaf 2015 als partner te participeren via betaalde partnerpakketten, waaraan het merendeel van de partners gehoor geeft.

De inspanningen van de gemeente om Den Haag te ‘branden’ als Internationale Stad van Vrede en Recht werpen hun vruchten af. Inmiddels telt de Haagse regio 160 internationale organisaties en bijvoorbeeld 5.000 internationale studenten. Den Haag wordt dus steeds internationaler, een plek waar het Humanity House zich thuis voelt. Het sterkt ons in onze ambitie om uit te groeien tot een Nationaal Vredesmuseum. Ook in de toekomst moet Den Haag de plek zijn waar vrede en recht thuishoren en gewaarborgd zijn.

 • 30.489 bezoekers
 • Bezoekersgroei van 21% (t.o.v. 2012)
 • Groei in eigen inkomsten

 

 

Museum

Per 1 juli acceptant Museumkaart

De Museummonitor van TNS NIPO toont aan dat ons museum een sterke relatie heeft met haar bezoekers. De gemiddelde leeftijd van de bezoeker is laag (36 jaar) en we zijn klantvriendelijk. Daarnaast trekt het museum nauwelijks herhaalbezoek. Per 1 juli 2014 accepteert het Humanity House de Museumkaart. Inmiddels gebruikt 15% van onze bezoekers deze kaart. De ticketkoppeling van tijdelijke tentoonstellingen aan het museum, zorgt ervoor dat nagenoeg alle bezoekers beide expo’s aandoen.

De kleinschalige tentoonstellingen in de Foyer (The Sochi Project, What We Wear en No Lost Generation) helpen het Humanity House goed bij haar profilering, maar dragen niet significant bij aan een stijging in de bezoekersaantallen.

 

Naar boven^
 • 8.000 museumbezoekers
 • Museumkaart m.i.v. 1 juli
 • Sterke bezoekersrelatie

Educatie

Voortgezet onderwijs grootste afnemer

Met in totaal 7.395 leerlingen en studenten groeit Humanity House met maar liefst 24% in bereik binnen deze doelgroep (t.o.v. 2013). HBO en WO zijn de snelste groeiers en het voortgezet onderwijs is de grootste klant. Alleen het MBO neemt af qua aantal bezoekende leerlingen. Het bereik buiten Den Haag groeit. Met de les bij de tijdelijke tentoonstelling Fair Fashion Lab bereiken we 655 leerlingen en studenten.

In een nieuwe dynamische digitale presentatie voegt het Educatie-team inhoud, kwaliteit en expertise toe aan het educatie-aanbod. Met feiten en vragen over vluchtelingen, rampen en conflicten zoals het aantal vluchtelingen wereldwijd, het verschil tussen vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers, en waar de meeste vluchtelingen opvang vinden of vandaan komen.

Team Educatie intensiveert de (educatie) samenwerking met vaste partners het Nederlandse Rode Kruis, UNICEF Nederland en Amnesty International.

Naar boven^
 • 7.396 leerlingen & studenten
 • HBO en WO snelst groeiende groepen
 • Groei bereik buiten de Haagse regio

Platform

Motto 'kwaliteit boven kwantiteit' slaat aan

De platformfunctie realiseert in 2014 geen groei in het aantal bezoekers. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 66 bezoekers per programma, is het gemiddeld aantal bezoekers per programma wel gelijk gebleven. We programmeren gemiddeld 1,4 programma per week (met uitzondering van de zomer), resulterend in 77 programma’s in 2014. Hiermee bereiken we in 2014 meer bezoekers (4.868) dan we hadden begroot (+8%).

N.a.v. bezoekersenquête blijken de platformbezoekers onze programma’s kwalitatief heel hoog te waarderen. Bezoekers zijn gemiddeld tussen de 30 en 40 jaar en hoog opgeleid. Het onderwerp van de avond is de doorslaggevende factor om hier te komen. De kwaliteit van de moderatoren en het comfort in de zaal worden als minder goed beoordeeld.

Ruim 8.000 mensen bezoeken de tijdelijke tentoonstelling Fair Fashion Lab. Helaas blijken de randprogramma’s, passend bij het thema van de tentoonstelling, onvoldoende succesvol omdat deze te weinig aansloot bij de achterban van het Humanity House.

Naar boven^
 • 4.868 bezoekers
 • 77 programma’s
 • Minder programma’s met meer kwaliteit

Marketing & Communicatie

Landelijke media-aandacht Fair Fashion Lab

De tijdelijke tentoonstelling Fair Fashion Lab overtreft onze PR-verwachtingen met uitgebreide media-aandacht met een PR-waarde van ruim een kwart miljoen euro.

Er is meer behoefte aan kennis over bezoekers en hun gedrag . We starten met het bouwen van een dashboard dat medewerkers en marketeer kunnen gebruiken voor strategische analyses en managementinformatie. Online groeien we substantieel tussen de 20 en 40%.

Het meedoen aan en organiseren van festivals en evenementen zorgt voor 20% van de museumbezoekers. De belangrijkste vier festivals (Monumentendag, Just Peace Weekend, MuseumNacht en het 2103 Festival) zorgen alleen al voor ruim 1.700 bezoekers.

De samenwerking met de vaste partners, op het gebied van marketing en publiciteit, is nog niet tot volle bloei gekomen en biedt Humanity House én haar partners nog veel onbenutte kansen en mogelijkheden.

Naar boven^
 • 11.013 bezoekers museum + tentoonstelling
 • PR waarde Fair Fasion Lab €250.000
 • Online groei gemiddeld 20%

Hospitality en zaalhuur

Verdubbeling aan inkomsten en bezoekers

De nieuwe New York zaal is met 120 verhuringen de best verhuurde zaal in 2014. Door het uitgebreidere zalenaanbod valt Humanity House beter op in de verhuurmarkt. Ten opzichte van 2013 wordt er bijna 60% meer aan zalen verhuurd en verdubbelen de inkomsten, vooral door het aanbieden van lunch- en dinerarrangementen en het combineren van zaalhuur met ervaringsreis of Pubquiz.

Uit een enquête onder zaalhuurders, over de (prijs/) kwaliteit van de (catering)faciliteiten, blijkt die overall als goed tot zeer goed beoordeeld te worden

Naar boven^
 • 8.114 bezoekers museum bij ruim 250 verhuringen
 • Groei inkomsten uit zaalhuur
 • Nieuwe New York zaal is de verhuur hit van 2014

Founders en partners

Continuering steun founders

“Humanity House is een inhoudelijk en hoogwaardig initiatief, dat het internationale profiel van Den Haag verder kan gaan versterken”, aldus het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Den Haag. Het resulteert in een voortzetting van de exploitatiefinanciering voor één jaar met de intentie voor de jaren erna. Ook het Rode Kruis heeft in 2014 besloten om voor de periode 2015-2018 een continueringsbijdrage beschikbaar te stellen voor het Humanity House.

In 2014 verwelkomen wij Amnesty International en Oxfam Novib als nieuwe partners. Humanity House stelt in 2014 -in gesprekken met haar partners- een nieuwe en betaalde partnerpropositie voor, dat per 2015 geïntroduceerd wordt. In totaal verbinden zich 11 partners op deze wijze aan het Humanity House.

Naar boven^

Personeel & Organisatie

Ambities afgestemd op de capaciteit

In 2014 werken we nadrukkelijk om de plannen en ambities van de teams realistisch en werkbaar af te stemmen op de personeelscapaciteit van de organisatie. Ook zijn de teams bezig om (complexe) projecten efficiënter aan te pakken en beter in te bedden in de organisatie, zonder te vervallen in bureaucratie en te veel overleggen of vergaderen. Aandacht blijft ook bestaan voor teamontwikkeling via een jaarlijkse trainingsdag.

In een meerdaagse sessie legt het Humanity House de strategische lijnen voor de komende jaren vast. Onderdeel hiervan is een belangrijke inhoudelijke focusverschuiving. Na 4 jaren ontstaat het inzicht dat door de diversiteit in functies en doelgroepen de aandacht teveel versnippert. Daarom legt het Humanity House vanaf 2015 de focus meer op educatie en het museum. Programmering gaat meer faciliteren en minder zelf programmeren.

 

Naar boven^

Toekomst

Nieuwe fase voor groot Vredesmuseum

De Gemeente Den Haag stelt budget beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een Museum voor Vrede & Recht. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere uitwerking van de ambitie naar een groot Vredesmuseum, dat grote bezoekersaantallen zou kunnen trekken. Doel is nu om het concept-idee verder “rijp te maken” en de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken.

Naar boven^
 • Rode Kruis en Gemeente Den Haag continueren financiering
 • Steun voor haalbaarheidsonderzoek Vredesmuseum

Onze partners